Medi-Cal Kev kho hniav: Smile, California

Kev saib xyuas lub qhov ncauj kom zoo yog ib qho uas zoo tshaj plaws uas koj tuaj yeem ua tau txhawm rau koj li kev noj qab haus huv txhua yam.

COV LUS NUG FEEM NTAU

Kuv yuav kuaj li cas yog tias kuv tsim nyog tau txais Medi-Cal?

Txhawm rau tshuaj xyuas koj txoj cai tau txais cov txiaj ntsig Medi-Cal, thov hu rau Medi-Cal ntawm 1‑800‑541‑5555 los sis koj li chaw hauj lwm pab cuam leej tib neeg nyob hauv koj nroog.

Yuav ua li cas yog hais tias qhov kev kho mob uas kuv tus kws kho hniav thov tau raug tsis kam lees los sis hloov pauv?

Koj yuav tau txais ib daim ntawv ceeb toom ntawm Medi-Cal kev nqis tes kho hniav yog thaum tau kho lawm:

  • Npaj siab – rov qab mus rau tus kws kho hniav rov qab muab kev kho dua. Tus kws kho hniav muaj 45 hnub rov qab muab qhov (cov) kev kho dua. Yog tias tus kws kho tsis teb, peb yuav xa lwm Daim Ntawv Qhia Medi-Cal Kev Nqis Tes Kho rau koj paub.
  • Hloov pauv – kev kho raug pom zoo tab sis txawv ntawm qhov kws kho hniav tau thov.
  • Tsis lees – kev kho tsis rau pom zoo.

Yog tias koj tsis pom zoo cov kev pab cuam uas koj tus kws kho hniav tau thov tso cai ua ntej rau, thov hu rau koj tus kws kho hniav txhawm rau txiav txim siab seb puas yuav rov ntsuas xyuas seb puas tuaj yeem thov tau. Koj kuj tuaj yeem sau ntawv thov mus rau Lub Tsev Hauj lwm Pab Cuam Leej Tib Neeg (Department of Social Services) rau Rooj Hais Plaub Ncaj Ncees (Fair Hearing) uas yog hu rau tus xov tooj hu dawb (800) 952-5253. Koj tuaj yeem sau ntawv tau rau:

The Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243 MS 19-37
Sacramento, CA 94244-2430

Txhawm rau ceev koj qhov kev thov, thov muab tus lej tswj hwm daim ntawv (DCN). Cov pov thawj tus lej tswj hwm daim ntawv (Document Control Number) cov kev pab cuam tsis lees paub.

Yuav ua li cas yog tias kuv xav tau lub tswv yim thib ob?

Yog tias koj xav tau qhov txheej txeem kho hniav uas koj tus kws kho hniav qhia koj tsis tsim nyog rau yam tseem ceeb kho mob, koj tuaj yeem nug lub tswv yim thib ob txog koj qhov kev kho hniav. Hu rau lub chaw pab cua xov tooj ntawm 1‑800‑322‑6384 txuas ntxiv rau 11 thiab thov kev pab nrhiav tus kws kho hniav txawv.

Tus Sawv Cev Tso Cai yog dab tsi?

Tus Neeg Sawv Cev Tso Cai yog ib tus neeg uas koj tuaj yeem sau npe thiab tso cai nkag mus rau koj cov ntaub ntawv kho hniav. Tus Sawv Cev Tso Cai tuaj yeem yog cov tswv cuab hauv tsev neeg, cov phooj ywg, cov koom haum, los sis ib tug neeg uas koj xaiv. Piv txwv li, koj xav kom koj tus txij nkawm los sis tus me nyuam loj lawm los pab teb cov lus nug txog kev sau nqi, kev teem sij hawm mus ntsib, los sis kom paub txog xwm txheej ntawm koj kev noj qab haus huv. Ntau qhov ntaub ntawv ntxiv tuaj yeem nrhiav tau nyob rau hauv Phau ntawv tswv cuab.

Kuv yuav thov li cas los sis ntxiv ib tug sawv cev tso cai?

Siv Daim qauv Ntawv Tso Cai Sawv Cev los muab rau Tus Neeg Sawv Cev Tso Cai. Koj yuav tsum sau kom tiav thiab kos npe rau daim qauv ntawv, thiab muab xa mus xa email los sis xa tsab ntawv mus:

Medi-Cal Dental Program
Attn: Information Security/Privacy Office
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

Sib koom them nqi (SOC) yog dab tsi?

Muaj qee cov xwm txheej, koj yuav tau them Tus Nqi sib koom Them (SOC) thiab/los sis ob leeg them Medi-Cal tus tswv cuab . SOC raug txiav txim los ntawm koj cov nyiaj tau los txhua hli. Xav paub ntau ntxiv, thov saib Phau ntawv tswv cuab thiab Phau ntawv me “My Medi-Cal” booklet.

Hu rau Medi‑Cal ntawm 1‑800‑541‑5555 nrhiav seb sib koom them nqi yog dab tsi.

Kuv yuav ua dab tsi yog tias kuv raug them rau cov kev pab cuam duav nrog?

Hu rau lub chaw pab cua xov tooj ntawm 1‑800‑322‑6384 txuas ntxiv 11 pab rau koj qhov xwm txheej. Yog koj raug them los sis tau them rau cov txheej txheem kho hniav uas yog txiaj ntsig los ntawm Medi-Cal Kev Kho Hniav, peb yuav tuaj yeem pab koj kom tau nyiaj rov qab. Raws txoj cai, ib Medi-Cal tus kws kho hniav yuav tsum them nyiaj rov qab rau koj thaum koj muab ntaub ntawv pov thawj tias koj tau txais kev kho rau lub sij hawm koj tau txais cov kev kho mob tsim nyog uas muaj kev pab cuam. Thov saib mus rau phau ntawv tswv cuab kom paub ntxiv.

Xav paub ntau ntxiv txog tias muaj dab tsi nrog Medi-Cal Kev Kho Hniav, thov saib mus rau seem txiaj ntig hniav ntawm phau ntawv tswv cuab.

Yuav ua li cas yog tias kuv tus kws kho hniav tsis kam tso kuv cov ntawv kho hniav?

Koj tuaj yeem foob qhov tsis txaus siab los sis hu rau Lub Chaw pab cuam Xov Tooj ntawm 1‑800‑322‑6384 txuas ntxiv 11. Txhawm rau kawm paub yuav sau cov kev tsis txaus siab li cas, xa mus rau tshooj “Yuav sau ntawv foob li cas” ntawm nplooj ntawv no.

Kuv Yuav Ua Li Cas Thiaj Tau Daim Npav Cov txiaj ntsig Pab (BIC) tshiab?

Yog tias koj tsis tau txais koj daim BIC los sis nws poob los sis raug nyiag, koj tuaj yeem thov daim BIC los ntawm lub chaw hauj lwm pab cuam pej xeem hauv koj lub nroog. Yog tias koj daim npav BIC raug nyiag, koj yuav tsum qhia rau tub ceev xwm hauv koj lub nroog thiab qhov chaw pab cuam pej xeem hauv koj lub nroog. Koj yuav tsum qhia kev paub txog tub sab ntau npaum li ntau tau. Yog tias koj tau daim npav tshiab, tsis ntev ces koj daim npav qub yuav siv tsis tau lawm. Thov hu rau koj li chaw hauj lwm hauv cheeb tsam nroog.​

Kuv puas tau txais kev pab them yog hais tias kuv cev xeeb tub?

Medi-Cal pab them cov kev pab cuam kho hniav thaum koj cev xeeb tub thiab tom qab yug menyuam tag li 12 lub hlis.

Kuv qhov kev nkag tebchaws puas cuam tshuam rau kuv qhov kev tsim nyog tau txais Medi-Cal?

Txawm koj yuav yog neeg nkag tebchaws los xij, koj yuav tsim nyog tau txais Medi-Cal txhua yam yog hais tias koj yog:

  • Hnub nyoog qis dua 26 xyoo
  • Ib tug neeg tau txais Kev Ncua Sij Hawm Kev Sib Hais rau Kev Tos Menyuam Tuaj Txog (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA)
  • Tab tom muaj cev xeeb tub lossis nyuam qhuav muaj cev xeeb tub tsis ntev los no
  • Hnub nyoog 50 xyoo lossis siab dua
    • Nyob rau lub Tsib Hlis tim 1, 2022, California tau nthuav dav kev pab them Medi-Cal txhua yam rau cov neeg laus uas muaj hnub nyoog 50 xyoo lossis siab dua yam tsis hais txog zwj ceeb kev nkag tebchaws li. Kawm paub ntau ntxiv nyob rau hauv peb daim ntawv tshaj tawm txog Kev Nthuav Txav Rau Cov Neeg Laus Uas Laus Dua.

Kuv tuaj yeem tau txais kev kuaj hniav pes tsawg zaus?

Medi-Cal pab them nqi kuaj pub dawb lossis nqi pheej yig ib xyoos ob zaug rau cov tswv cuab uas muaj hnub nyoog qis dua 21 xyoos thiab ib xyoos ib zaug rau cov tswv cuab uas muaj hnub nyoog 21 xyoos thiab siab dua.

Cov tshuaj foob hniav yog dab tsi?

Cov tshuaj foob hniav yog cov tshuaj plooj tiv thaiv uas tiv thaiv cov menyuam yaus cov hniav tom qab (hniav kaw) uas tiv thaiv kom tsis muaj kab noj hniav thiab hniav lwj nyob rau ntau lub xyoo. Cov tshuaj no siv tau sai thiab tsis mob thiab yog ib feem ntawm koj tus menyuam cov txiaj ntsig pab kho hniav ntawm Medi-Cal.

NCO COV NTAUB NTAWV CIA

Kev pab thauj mus los

Koj tuaj yeem tsim nyog tau txais kev thauj mus los yog koj qhov kev teem caij tsis nyog kho. koj tuaj yeem nrhiav cov ntsiab lus nyob rau hauv phau ntawv tswv cua.

Txhawm rau thov kev pab thauj mus los, hu rau chaw pab cuam Xov Tooj tus Xov Tooj ntawm 1‑800‑322‑6384 txuaas ntxiv 11. Kev thauj mus los tsuas yog siv rau txoj kev saib xyuas kev noj qab haus huv uas them los ntawm Medi-Cal txoj hauj lwm.

Yog koj xav tau tsheb thauj mus ntsib, tab sis koj tsis tsim nyog rau qhov kev kho mob tsim nyog pab thauj mus los ceev, thov saib daim ntawv teev npe no Pom Zoo Cov Tsis Muaj tus thauj kho mob mus los.

Yuav ua daim ntawv foob kev tsis txaus siab li cas

Koj tuaj yeem ua daim ntawv foob kev tsis txaus saib los ntawm kev hu xov tooj rau chaw pab cuam xov tooj ntawm 1-800-322-6384 txuas ntxiv 11 thiab tham nrog tus sawv cev.

Koj tseem tuaj yeem rub tau daim Medi-Cal qauv kev tsis txaus siab rau kev kho hniav thiab xa nws los ntawm email los sis xa daim ntawv mus:

Medi-Cal Dental Program Member Services Group
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

Cov kev pab cuam txhais lus lub sij hawm qhov kev teem sij hawm

Medi-Cal muab kev pab txhais lus thiab pab txhais lus piav tes Asmesliskas (ASL) rau Medi-Cal cov tswv cuab chaw kho mob yam tsis tau them nqi. Cov neeg txhais lus tuaj yeem txhais tau tshaj 250 cov lus thiab hom lus.

Koj, los sis koj qhov chaw kho hniav tuaj yeem hu rau Chaw Pab Xov tooj (TSC) ntawm 1‑800‑322‑6384 Hnub ob (Monday) txog hnub rau (Friday), thaum 8 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj txhawm rau nug kev pab txhais lus hauv xov tooj lub sij hawm teem teem caij kuaj hniav. Kev pab txhais lus tsis tuaj yeem teem ua ntej sij hawm.

Yog tias koj yog tus tswv cuab tsis hnov lus los sis hais lus tsis tau, koj tuaj yeem hu tus Xov Tooj ntaus ntawv xa (Teletext Typewriter (TTY)) ntawm 1‑800‑735‑2922, Hnub ob txog hnub rau, 8 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj; txhua lub sij hawm, koj yuav tsum hu rau Kev Pab cuam Txuas hauv xeev California TDD/TTY ntawm 711 pab koj. Yog xav tau kev pab cuam txhais lus teem sij hawm kev pab ASL lub sij hawm teem kho hniav, thov kom tus neeg teb xov tooj hu tus xov tooj hu dawb ntawm tus tswv cuab rau tus xov tooj ntawm 1‑800‑322‑6384.

Chaw pab cuam xov tooj

Yog tias koj muaj lus nug tsis tau sau tseg, thov hu rau chaw pab xov tooj tus Xov Tooj ntawm 1‑800‑322‑6384 txuas ntxiv 11. Qhov kev hu no hu dawb, thiab Medi-Cal Cov Neeg Sawv Cev Kho Hniav tuaj yeem pab koj txij hnub ob txog ntua hnub rau, thaum 8 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj PT.